Home » Idei contemporane » Elita modernă românească

Elita modernă românească

În 1909, răspunzând lui C. Stere, P.P. Carp afirma: “Din vremurile Eladei antice, şi chiar mai înainte, de la faraonii Egiptului, demagogii fac apel la patimile plebei şi predică democraţia şi partajul averilor. De milenii, mulţimea şi prostimea tot muncesc, iar elita tot guvernează… Mulţumită acestei orânduieli neclintite, s-au ridicat piramidele, ca si templele din Karnak şi Luxor, precum mai târziu au înflorit minunile arhitecturii şi ale artei elene…

De atunci şi până astăzi nu s-a schimbat nimic în fond şi nici nu se va schimba în vecii-vecilor… Atât numai că ne costă mai scump aparatul de guvernământ… Cu alte cuvinte, istoria nu era, după P.P. Carp, decât o succesiune de elite. Pentru că fără elite nu poate exista o societate. Doar în jurul unei elite o societate se poate coagula. Evident, credinţa lui Carp în capacitatea elitei de a făuri ceva durabil era de sorginte aristocratică (aşa cum aristocratică era şi neîncrederea lui vădită în puterea formelor).
Ca şi lordul Salisbury, P.P. Carp nu se socotea responsabil faţă de oa­meni, ci responsabil pentru ei. După el, omul de stat trebuia să se conducă după un principiu de autoritate, adică să nu se lase purtat de instinctele mulţimii, ci să le impună el legea raţiu­nii sale. “Eu admit instinctul la o naţiu­ne, admit ca ea să simtă că există un rău precum fiecare om când e bolnav simte că-l doare, dar eu nu admit ca bolnavul să zică: iată doctoria ce trebuie să mi-o dea doctorul… Noi, însă, în loc de a lumina poporul, când ve­nim să primim inspiraţii de la dânsul, nu facem decât a prostitua inteligenţa, pe care Dumnezeu a binevoit să ne-o dea. Şi cei care cred că au primit o cultură, aceia au datoria sacră de a veni când poporul a rătăcit sa-i zică: «Nu merg după tine! Tu simţi răul, leacul ţi-l dau eu.»”
În vremea lui P.P. Carp, elita politică (dar şi culturală a românilor şi nu doar a celor din afara statului român, dar şi a celor din Regat) era pregătită în cea mai mare parte în Occident. Din cei 155 de miniştri dintre 1866-1916, 101 făcuseră studii în afară. Studiile sunt mai ales de drept (în 1900 din 120 judecători inamovibili, 50 sunt pregătiţi în Occident şi din 2800 de avocaţi, 400 sunt cu studii în străinătate).
La un număr de 3000 de intelec­tuali, 717 au studii în Europa de Vest, 771 în Europa Centrală, 41 în Europa de Est, 32 în Europa de Sud-Est şi 1102 în ţară. Centrele unde se formează sunt Paris, Aix-en-Provence, Montpellier, Toulouse, Bonn, Berlin, Erlangen, Freiburg, Gissen, Gottingen, Halle, Heidelberg, Jena, Marburg, München, Tübingen, Würzburg, Viena, Graz, Geneva, Zürich, Bologna, Pado­va, Pavia, Roma…
Între 1800-1900, circa 10.000 de tineri din Europa de Sud-Est îşi fac studiile integrale sau parţiale în universităţile din Vestul şi Centrul Europei, unii dintre ei, nu puţini, cu doc­toratele susţinute. Şi oamenii politici în principal dintre aceştia se recrutează. Ei sunt cei care conduc miş­cările sociale şi politice ale popoa­relor din zonă, societăţile politice, partidele politice sau formează guver­nele. Politica e folosită de noii veniţi ca o trambulină socială, existând o mare confuzie între interesul public, de partid şi cel privat. Noii politicieni, odras­le ale  vechii boierimi sau noi ve­niţi social, sunt de regulă buni oratori, calitate foarte apreciată în epocă.
Oratoria a fost considerată chiar prima calitate a omului politic. Dis­cursurile arată competenţă în pro­ble­me sociale, financiare, eco­nomice, po­li­tice, în proble­mele care agită vremea.
Aproape toţi politicienii importanţi sunt aristocraţi, de provenienţă aristo­crată. Din cei 18 prim-miniştri dintre 1866 şi 1914, 17 sunt din familii boie­reşti şi doar unul, Titu Maiorescu, nu e boier. Dar e din nobili ardeleni, din fa­milia lui Petru Maior. Toţi au legături în lumea politică europeană (se remarcă în acest sens Take Ionescu, P.P. Carp, D.A. Sturdza…) şi, prin ei, lumea româ­nească este în secolul a XIX-lea, “foarte în Europa”.
Unii dintre politicieni sunt intelec­tuali, profesori, medici, jurişti, istorici, şi intră în elita politică prin meritele lor, ceea ce dă o calitate în plus acestei elite. Ea, elita, nu e nume­roa­să (C. Ba­calbaşa dădea pen­tru Vechiul Regat cifra apro­ximativă de 50 de perso­na­lităţi în jurul cărora se învârtea lumea politică prin ceea ce avea ea mai inte­resant). Se observă o tendinţă de amestec între diferitele straturi ale elitei boiereşti şi burgheze, liberale şi conservatoare. Elita Vechiului Regat se află într-o foarte strânsă legătură cu elitele românilor din Transilvania, Ba­nat, Bucovina sau Basarabia, legături întreţinute prin numeroase vizite reci­proce, schimburi culturale intense, susţineri materiale ale celor aflaţi în afara graniţelor Regatului.
Elita românilor din secolul al XIX-lea (secolul cel lung, în spaţiul românesc din 1821 până la 1914) e la nivelul vremurilor de schimbare pe care le-a trăit acest loc, la nivelul provocărilor la care au fost supuşi românii. Ea a fost depăşită doar în câmpul social, în care n-a reuşit să găsească o rezolvare unor chestiuni cum a fost cea rurală, din care cauză s-a confruntat cu… 1907.
Elita românească, la fel cu celelalte răsăritene, rămâne diferită de cea occi­dentală. Adică are caracter de pătură superpusă, pe când cealaltă, adică ace­ea occidentală, are caracter orga­nic, cu o contribuţie şi mai mare la evo­luţia de ansamblu.
În acelaşi timp,  societatea româ­nească modernă era divizată între o masă întinsă şi parcă uitată de istorie şi o pătură guvernantă la polul opus al societăţii. Contactul dintre cei doi poli era de fapt o confruntare. În România nu era ca în Rusia unde diferenţa dintre mir şi aristocraţie era imensă. Dar nici departe nu era de această dis­tanţă socială periculoasă. O distanţă care lăsa loc tuturor dezvoltărilor ne­gative din societatea românească de atunci.
După primul război mondial, aceas­tă distanţă scade, prin lărgirea spa­ţiu­lui politic de manifestare şi prin  apor­tul noilor provincii unite cu Vechiul Regat. Elita îşi sporeşte rândurile. Şi e mult mai activă. Îşi conştientizează ea şi rostul la fel de bine ca înainte de unirea din 1918?
Ea nu se mai simte deter­minată istoric precum elita anterioară, care avusese în faţă modernizarea (occi­den­talizarea societăţii) în faza ei de început, cea mai dificilă, şi avusese de împlinit idealul naţional. Elita inter­be­lică îşi propune în primul rând un rost cultural, de ridicare cul­turală şi de civi­lizaţie a României unite. Ideal în bună măsură împlinit.
Numai că istoria (teroa­rea istoriei) revine în forţă în 1940 şi găseşte această elită nepregătită. În condiţii externe total nefavorabile, elita româ­nească, între pum­nii istoriei, nu face faţă nici în 1940, nici împrejurărilor potriv­nice de după al doilea război mondial. Incapabilă să-şi strângă rân­durile, mult prea timorată în faţa ocu­pantului sovietic şi a ofen­si­vei brutale a noilor veniţi în politică, trăind cu fantasma unei ipotetice intervenţii anglo-americane, fosta elită româ­neas­că cedează  uşor, lăsând prea repede locul imposturii, arivismului dezlănţuit, nepregătirii, lipsei de criterii morale, lăsând până la urmă locul unei “antielite”, născută nu după criterii de capacitate şi eficienţă, ci după ataşamentul faţă de valorile socia­lismului şi faţă de partid. Va fi “elita” care a guvernat soarta româ­nilor în societatea comunistă. Elita noastră politică de astăzi? Deocam­dată în formare. Speranţele noastre în ea? Mari, ca toate spe­ranţele. Valoarea ei? Un răspuns în aşteptare.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 63
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress