Home » Sănătate » Eutanasia demitizată

Eutanasia demitizată

Iniţial, cuvântul „eutanasie”, care nu avea semnificaţia psiho­logizată de astăzi, desemna în anti­chitatea greco-latină „o experienţă de viaţă, o calitate a ultimelor instan­tanee ale vieţii”.
Platon („Republica ideală”) consi­de­ra că medicii nu trebuie să mai îngri­jească un om invalid, prelungindu-i viaţa, deoarece aceasta nu-i foloseşte nici lui, nici statului. Francis Bacon („Noul organon” – 1620) preciza că funcţia medicului este „de a îndulci suferinţele şi durerile, nu numai când aceste îndulciri pot conduce la vindecare, dar şi atunci când ele pot să servească la producerea unei morţi calme şi dulci”.
Eutanasia a conservat sensul său iniţial, dar a implicat şi intervenţia unui terţ astfel că „eutanasia ca modalitate a morţii s-a transformat în eutanasie ca acţiune de ucidere”.
La sfârşitul secolului al XIX-lea, Louis Pasteur îşi eutanasia victimele bolnave de turbare.
Primele atitudini care au apărut la începutul secolului XX în Europa au fost folosite, din păcate, de dictatura na­zis­tă în sprijinul doctrinei sale, asimilând eutanasia eufuisticului termen de eugenie, prin care se înţelegea îmbunătăţirea patrimoniului genetic german.
În anii 1960, ca urmare a progre­sului în domeniul tehnicilor de rea­ni­mare şi terapie intensivă, s-a admis că nu contează decât „moartea cere­bra­lă” care, de fapt, reprezintă şi criteriul unanim acceptat al morţii organismului uman, în detrimentul „morţii cordului” sau al „morţii plămânului” (trepiedul vital Bichat).
În această epocă doctorul Debe­ne­detti fonda la Paris „Societatea de Tha­natologie”. În anul 1974, trei laureaţi ai Premiului Nobel – J. Manod, G. Thom­p­son şi L. Pauling – semnau un manifest în favoarea eutanasiei, iar Michel Landa, în 1980, întemeia Asociaţia pentru Dreptul de a Muri în Demnitate, el însuşi suferind de o formă de cancer bronho-pulmonar.
Eutanasia se constituie într-un veri­tabil fenomen social, însă un tabu pe care politicienii, juriştii, corpul me­dical sau cetăţenii obişnuiţi nu au avut întot­deauna curajul să-l abordeze cu sin­ceritate şi dezbrăcat de hainele strâm­te ale unei morale îndoielnice, discu­ţiile asupra acestui concept fiind mar­cate de prejudecăţi etico-morale, reli­gioase, emoţionale etc.
Lăsând însă la o parte divergenţele de opinii, eutanasia fiind o chestiune de drept, întrebarea care se pune este: are dreptul o persoană să decidă asu­pra propriului corp, asupra propriului mod şi timp de a muri?
Dihotomizarea răspunsurilor este fundamentată pe drepturile omului, consi­derate ca fiind concretizarea drep­­turilor naturale, şi anume „un ansam­blu de reguli ideale de conduită umană, superioare regulilor de drept pozitiv, impuse tuturor, inclusiv legiui­torilor”, conform unei concepţii idea­lis­te a fundamentelor regulilor dreptului.
Problema eutanasiei pune în dis­cuţie unele din aceste drepturi: dreptul la viaţă, dreptul la libertate, dreptul la demnitatea umană, protejate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (DUDO) din 10.12.1948, Pactul internaţional relativ la drepturile civile şi politice (PIDCP) din 16.12.1966, Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului (CEADO) din 4.11.1950.
Textele internaţionale consfinţesc dreptul la viaţă, fără însă a-l defini, în timp ce eutanasia este interpretată ca fiind contrară dreptului la viaţă, inter­pretare care a fost extrem de discu­tată.
Se naşte întrebarea: „Dreptul la via­ţă implică şi obligaţia corelativă de a trăi?” sau „Dreptul la viaţă include şi dreptul la moarte?”, aşa cum a reţinut Curtea Supremă a SUA în afacerea Nancy Cruzan? Pe de altă parte remar­căm faptul că un drept fundamental şi involiabil, şi anume dreptul la viaţă, se transformă într-o obligaţie pentru sine însuşi uneori foarte greu de îndeplinit. Astfel, pe bună dreptate, Ramon Sam­pedrod, în Spania, consideră că „a trăi este un drept, nu o obligaţie”.
În aprilie 2002 Curtea Europeană a Drepturilor Omului a fost chemată să se pronunţe asupra cererii de euta­nasie înaintată de o britanică de 44 de ani, Diane Pretty, suferindă de o boală degenerativă a sistemului nervos, extrem de dureroasă. Dreptul englez nu sancţionează sinuciderea, dar mala­dia avansată a d-nei Pretty nu-i permitea să comită singură acest gest, motiv pentru care aceasta dorea să obţină ajutorul soţului său. La CEDO ea a invocat violarea art. 14 a Convenţiei europene a drepturilor omului (inter­dicţia discriminării) susţinând că inter­dicţia generală a sinuciderii asistate constituie o discriminare a persoa­nelor care nu pot să se sinucidă fără ajutor, faţă de persoanele valide, care pot să-şi exercite dreptul la moarte. Totodată ea s-a prevalat şi de art. 2 (dreptul la viaţă) susţinând că fiecare individ are dreptul să decidă dacă vrea să trăiască sau nu şi că, aşa cum dreptul la viaţă este garantat, şi dreptul la moarte tre­buie să fie garantat. Curtea Euro­peană a respins cererea, dar controversata argumentare a acestei respingeri a contribuit la amplificarea dezbaterilor.
În prezent se constată o polarizare a opiniilor fără a se putea stabili care este punctul de vedere pozitiv şi care negativ, unde este răsăritul (lumina) şi unde apusul (întunericul), cine are dreptate şi cine nu.
Adepţii eutanasiei susţin: „Faptul că o persoană solicită eutanasia nu înseam­nă că ea renunţă la dreptul la viaţă, ci, din contră, această persoană îşi exercită acest drept, fixând limitele protecţiei pe care personal şi-o doreşte”.
De fapt dreptul la viaţă nu fun­damentează interdicţia eutanasiei şi nici nu întemeiază legalizarea sa.
Un alt drept fundamental, invocat adesea pentru legalizarea sau nu a eutanasiei, este dreptul la demnitate umană. De exemplu, dezincriminarea eutanasiei în Olanda a fost considerată ca „o violare a demnităţi umane” de către Vatican, dar şi ca apogeul demnităţii umane de către Asociaţia pentru dreptul de a muri în demnitate (ADMD).
De obicei, grupurile care con­dam­nă avorturile sunt şi cele care se împotrivesc eutanasiei, cum ar fi, spre exemplu:
• grupurile ultrareligioase care, de altfel, se opun libertăţilor personale şi în multe alte sectoare ale vieţii pe considerentul că viaţa este un dar de care omul nu poate dispune după bunul plac;
• diverse asociaţii medicale cons­tituite în vederea salvării şi prelungirii vieţii (până unde?), care protestează şi împotriva sinucigaşilor, susţinând că asistenţa medicală, la ora actuală, este în măsură să combată în mod eficient durerea şi implicit suferinţa generată de patologia incurabilă (prin medicaţie paliativă);
• grupurile de infirmi care con­si­deră că eutanasia este primul pas spre tendinţa de a pune capăt vieţii persoa­nelor cu handicap fără acordul aces­tora.
Cei care se opun eutanasiei susţin că:
– există posibilitatea de a se găsi un remediu chiar şi într-un viitor incert;
– nu se poate curma o viaţă de om în funcţie de standardul economic;
– poate exista o presiune financiară asupra bolnavului atunci când terapia necesită costuri ridicate, ceea ce îl va determina să aleagă o moartă rapidă;
– poate interveni presiunea morală exercitată de apropiaţi;
– valoarea „ultimelor clipe” este de neînlocuit;
– nimeni nu poate decide asupra momentului morţii unei persoane;
– se poate ajunge ca oamenii să fie „eutanasiaţi” la apariţia unor probleme minore de sănătate;
– această metodă poate deveni un instrument de presiune socială sau politică;
– este o modalitate ideală prin care se poate disimula omuciderea unei persoane incomode.
Adepţii eutanasiei aduc urmă­toa­rele argumente:
– eliminarea suferinţelor inutile ale unei persoane condamnate de natură;
– boala este percepută de pacient ca o degradare inacceptabilă;
– sentimentul de inutilitate şi de povară socială al bolnavului;
– o economie, în sensul că se poate canaliza efortul terapeutic spre alt pacient;
– când dispare speranţa că viaţa mai poată fi trăită, eutanasia este de preferat;
– este incriminată „patima tera­peu­tică” (distanasie) prin care sunt men­ţinu­te funcţiile vegetative ale „ca­davrelor care respiră”.
– prin reglementare legală se va evita clandestinitatea gestului şi vor putea fi excluse derapajele prin ingerinţe politice;
– fiind singurul titular al drepturilor asociate asupra propriului corp, omul poate decide în mod liber când îşi va înceta existenţa terestră, ca o mo­da­li­tate de aplicare a libertăţilor indivi­duale.
Revenind la sensul termenului de eutanasie, şi anume de procedură, metodă, gest, manoperă prin care se provoacă moartea demnă şi fără chinuri unei persoane, pentru a pune capăt suferinţelor sale, aceasta se poate prezenta sub mai multe forme:
1. în funcţie de implicarea (modul de acţiune al) medicului:
– eutanasia activă (pozitivă), ce pre­supune intervenţia activă a me­dicului, printr-o acţiune pozitivă sau comi­sivă cum ar fi, spre exemplu, administrarea unei substanţe letale şi
– eutanasia pasivă (negativă), res­pectiv întreruperea sau neacordarea trata­mentului necesar menţinerii în via­ţă a pacientului aflat în stadiul terminal al unei boli incurabile, deci o acţiu­ne negativă sau inacţiune. Despre eutanasia pasivă se susţine că ab­sen­ţa sau întreruperea tratamentului de supravieţuire constituie un act funda­mental, distinct de eutanasia activă; faptul de a nu trata un pacient sau întreruperea tratamentului echivalează cu lăsarea pacientului să moară de moar­te naturală, în timp ce numai eutanasia activă cauzează moartea înain­tea termenului natural. La polul opus, se consideră că absenţa sau întreruperea tratamentului sunt forme ale eutanasiei întrucât, moral, este vor­ba de intervenţii active (nu face, deşi poate şi trebuie să facă) şi injecţia letală. Se poate distinge şi o a treia cate­gorie de opinii, conform căreia trebuie să se aştepte ca moartea naturală să survină, atunci când ea este inevitabilă şi când nu mai există nici o raţiune clinică sau morală să se intervină, asigurându-se însă o medi­ca­ţie paliativă. Faptul de a nu admi­nis­tra sau de a întrerupe tratamentul medical ori debranşarea de la aparatul care menţine în viaţă un pacient este considerat ca un act de eutanasie pasivă.

Continuare în numărul viitor

Publicat în : Sanatate  de la numărul 55
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress