Home » Politică externă » Ascensiunea Indiei

Ascensiunea Indiei

Cu aproape 1,1 miliarde de locuitori, India este cea de-a doua ţară din lume din punct  de vedere al populaţiei, şi cea de-a şaptea ca suprafaţă, cu o densitate mai mare decât China. Ascensiunea acestei puteri emergente va modifica raportul de putere în Asia.

După câştigarea indepen­den­ţei de sub dominaţia bri­tanică în 1947, India a avut parte de destule conflicte, eşecuri şi dificultăţi. Deşi încă se confruntă cu nu­meroase provocări, are în prezent şansa de a obţine o poziţie mai importantă decât oricând pe scena internaţională.
Economia Indiei a crescut în medie cu 6% pe an în ultimul deceniu şi cu 8% pe an în ultimii trei ani – una dintre cele mai mari creşteri economice din lume. Clasa de mijloc este în dez­vol­tare şi ţara are un produs intern brut în creştere, la fel ca exporturile şi inves­tiţiile străine, în timp ce rata şomajului scade. La acestea se adaugă o piaţă de capital în plin avânt (valoarea indi­cilor a crescut cu o treime în 2005 şi cu 200% faţă de 2001), o datorie exter­nă scăzută şi rezerve valutare semni­ficative. Statele Unite, Franţa, Ger­ma­nia şi Rusia au pus în evidenţă ascen­siunea Indiei văzând în ea un partener comercial cu un potenţial enorm.
Deşi încă nu a egalat perfor­man­ţele financiare ale Chinei, economia indiană are un potenţial superior de creştere pe termen lung. Lideri din am­bele ţari au vorbit despre crearea unei pieţe comune sino-indiene, pe baza modelului Uniunii Europene. Deşi doar un proiect astăzi, dacă ideea este pusă în aplicare acesta ar fi cel mai mare sistem economic din lume, cu aproape 2,5 miliarde de consumatori – aproxi­mativ 40% din populaţia lumii (sau 3 din 8 persoane).
Aproape toate investiţiile străine în India se concentrează în cele şase state cele mai urbanizate, în timp ce cele­lalte 22 de state, mai puţin dez­voltate, sunt aproape ignorate. Această prăpastie dintre rural şi urban este resimţită mai ales în locuri ca Gurgaon, o suburbie a capitalei Indiei, New Delhi, renumită pentru call center-urile internaţionale, pentru centrele sale de afaceri şi firmele de IT.
În ciuda problemelor întâlnite în zuna rurală subdezvoltată a Indiei, exis­tă câteva domenii în care această ţară excelează. Aceste talente spe­cializate au făcut posibil ca un procent infim din populaţie – poate mai puţin de 1% – să devină vârful de lance în ascensiunea spre un loc mai bun în clasamentul mondial.

Capitalul intelectual

Economia Indiei se împarte între agricultură (care generează un sfert din produsul intern brut), industrie (tot un sfert) şi domeniul serviciilor high-tech, care acum este sursa a jumătate din produsul intern brut. În efortul de a deveni o „superputere bazată pe cu­noaş­tere”, India speră să poată sări peste pasul intermediar al dezvoltării industriale, care a precedat intrarea celorlalte popoare în era informaţiei.
Companii de cercetare ştiinţifică şi IT din întreaga lume îşi deschid labo­ratoare de cercetare-dezvoltare în In­dia – peste 100 în ultimii cinci ani. Un bastion al noii economii este sectorul dezvoltării de software, pe măsură ce tot mai multe firme globale îşi exter­na­lizează spre India activităţile de pro­gra­mare care consumă extrem de mult timp. Firmele din întreaga lume se ba­zează pe această ţară şi în ce priveşte serviciile pentru clienţi – apelurile tele­fo­nice ale clienţilor din întreaga lume sunt direcţionate spre call center-uri din oraşe indiene ca Bangalore. Alte pieţe în ascensiune sunt cele de cercetare farmaceutică şi biote­hno­lo­gică. În prezent majoritatea com­pa­niilor americane de top îşi transferă o parte din activităţile IT în India şi nu există dovezi de scădere a acestei tendinţe.
Şi mediul de afaceri priveşte spre India
Absolvenţii programelor de management al afacerilor din ţară sunt la mare căutare în corporaţiile multinaţionale, fiecare promoţie cerând şi obţinând salarii medii mai mari decât promoţia anterioară. Absolvenţii programelor de MBA din instituţii ca Indian Institute of Management se pot aştepta la salarii între 6000 USD/lunar la firme indiene până la peste 15.000 USD/lunar în afară. Salarii comparabile cu cele plătite absolvenţilor de la Harvard, Stanford sau Dartmouth – şi o dovadă a valorii de piaţă a aptitudinilor indienilor în acest domeniu de studiu.

Sporirea puterii militare

O dată cu întărirea poziţiei sale, una din priorităţile Indiei a devenit îmbunătăţirea capacităţilor militare. New Delhi nu s-a alăturat celor 187 de semnatari ai Tratatului de Non-Proli­ferare Nucleară (NPT), şi a apărut pe harta internaţională ca naţiune înar­ma­tă nuclear în mai 1998, după deto­narea a cinci focoase în deşertul de lângă graniţa cu Pakistan. Fapt care a deranjat numeroase cancelarii din lu­me, inclusiv Pakistanul, care a răspuns cu teste nucleare proprii. Această dis­pu­tă a fost momentul-cheie care a marcat începutul eforturilor Indiei de a finaliza un program complet de înar­mare nucleară. Conform Buletinului Cercetătorilor din domeniul fizicii ato­mice, alte teste nucleare au avut loc în vara lui 2004; de atunci, Ministerul in­dian al Apărării a alocat 2 miliarde USD pe an pentru realizarea a 300 până la 400 arme nucleare în următorii 5-7 ani.

Un moment de cotitură în relaţiile cu China

Mulţi au comparat modelul de creştere al Indiei cu cel al vecinei sale, China. Cele două ţări au multe în comun – graniţe fizice, populaţii foarte numeroase, provocări asemănătoare, civilizaţii străvechi şi economii în creş­te­re rapidă. Şi India se măsoară cu China, râvnind la puterea economică şi statutul internaţional al acesteia, in­clu­siv la poziţia de membru permanent în Consiliul de Securitate al ONU.
Deşi între cele două state persistă o oarecare tensiune, urmare a scur­tului război din 1962 în care China a învins India fără probleme, apropierea în­tre cei doi giganţi din Asia este evi­dentă. Comerţul bilateral creşte sem­ni­ficativ, iar relaţile diplomatice sunt la cel mai înalt nivel de după 1962. Pri­mul ministru chinez Wen Jiabao apre­cia colaborarea dintre cele două ţări, în timpul unei vizite la New Delhi, ca motorul unei „noi ere asiatice”. Pre­mie­rul indian a menţionat posibilitatea ca această colaborare între India şi China să schimbe ordinea mondială.
Timpul ne va dezvălui mixul exact de concurenţă şi cooperare. Ambele sta­te aspiră la statutul de membru al „lumii întâi” – iar câştigurile economice ar putea fi un stimulent pentru o Asie mai unită.

Între Asia şi Occident

Cu această putere proaspăt do­bân­dită, India se confruntă cu o dilemă: să urmărească în primul rând strângerea legăturilor cu statele occidentale sau cu celelalte ţări asiatice?
După câştigarea independenţei, pri­mul premier al Indiei vorbea despre o renaştere asiatică şi prevedea că un continent strâns unit va schimba pei­sajul de după cel de-al doilea război mondial. Deşi prematură atunci, ideea este mai fezabilă ca oricând în epoca de după Războiul Rece. Pe lângă îmbu­nătăţirea relaţiilor cu China, India are legături bune cu Rusia şi Japonia. Şi, din 2004, valoarea comerţului Indiei cu alte state asiatice a depăşit-o pe cea a schimburilor cu SUA şi Europa de Vest la un loc (confom International Herald Tribune).
Dar Statele Unite, după ce au curtat duşmanul de moarte al Indiei, Pakistanul, căutând să-l atragă ca aliat în războiul împotriva terorismului după atentatele de la 11 septembrie, se distan­­ţează cumva de actualul regim de la Islamabad, condus de preşe­din­tele Pervez Musharraf, şi se concen­trează în schimb pe India. Elementele comune ale celor două state includ guvernul democratic liberal, capita­lis­mul şi, în rândul rezidenţilor urbani mai edu­caţi, limba engleză.
Însă curtarea Indiei de către SUA este văzută ca un mijloc de limitare şi restrângere a influenţei Chinei în Asia. Unii indieni sunt nemulţumiţi că India e percepută ca ţară-pion pentru SUA. Deşi apreciază stilul de viaţă şi cultura americană, o mare parte a populaţiei indiene încă percepe această superputere ca pe una agresivă.
Dacă o perioadă va putea dansa alternativ cu ambii parteneri, în cele din urmă India va trebui să aleagă.

Publicat în : Politica externa  de la numărul 53
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress