Home » Idei contemporane » Discursul ASR Principele Radu al României

Discursul ASR Principele Radu al României

11 martie 2009, Aula Magna a Academiei Române

"Este o onoare să mă adresez personalităţilor prezente la Academia Română astăzi, într-o împrejurare în care energia şi ideile unor români dau naştere unui model de asociere sub crezuri pe care le-am uitat înainte să le deprindem bine.
Suntem în secolul al XXI-lea şi în al douăzecilea an de la căderea dictaturii comuniste în România, prăbuşirea bipo­larismului mondial şi triumful demo­craţiilor. Avem mai multă liber­tate, opţiuni, deschidere inter­naţio­na­lă, suntem membri ai Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord şi ai Uniu­nii Europene, ne bucurăm de bene­ficiile reconectării ţării noastre cu lumea civilizată. Din păcate, la înce­pu­tul anului 2009, atât lumea, cât şi ţara se află într-un delicat moment de tranzit de la entuziasm la depresie, adevăr care nu poate fi evitat, ci trebuie trăit, înţeles şi depăşit.
Uitându-mă la ultimii o sută cinci­zeci de ani de istorie românească, admi­rând lăcaşurile de cultură, admi­nistrative, de cult sau de învăţământ ridicate sau refăcute de Familia Regală, am fost impresionat să sur­prind forţa pe care o aveau asociaţiile de breaslă, meşteşugarii, artiştii, oamenii de ştiinţă sau funcţionarii, cu alte cuvinte profesioniştii României din toate domeniile.
Bisericile şi primăriile, bibliotecile şi cercurile militare, universităţile şi cole­giile naţionale, şcolile de arte şi meserii şi liceele,  templele artelor şi camerele de comerţ, toate atestă prezenţa în România secolelor al XIX-lea şi al XX-lea a unor puternice bresle: comercianţi, meseriaşi, artizani, alături de asociaţii respectate de pictori şi arhitecţi, sculptori ori constructori. Aso­ciaţiile de breaslă erau puternice şi în domeniul literaturii, al gazetăriei, al învăţământului, ştiinţei sau tehnicii. Indi­ferent cât de grele au fost împre­jurările istorice, România modernă a fost pe mâna oamenilor care şi-au cunoscut profesia, a specialiştilor.
Ca un simbol al coincidenţei isto­rice, Constituţia statului modern, Casa Regală şi Academia Română au aceeaşi dată de naştere: 1866. Fie­care dintre aceşti piloni ai statalităţii noastre moderne, cu uneltele spe­ci­fice, a promovat în societatea româ­nească conceptul şi valorile morale asociate profesionalităţii.
Carol I a construit statul român pe prin­cipiul profesionalismului, al perfec­ţionării neîncetate. Instituţiile moderne ale statului s-au făurit, din anul 1866 până în 1947, pe temeiul calităţii pro­fesionale şi al meritului. A fost timpul unei aspiraţii instituţionale către mai bine, în care cuvintele întru care nea­mul nostru s-a manifestat în Europa au fost „solidaritate“, „unire“, „împreună“, „prin noi înşine“. Travaliul Casei Regale din 1866 până astăzi a fost unul de adunare a energiilor bune, talentelor şi oamenilor de calitate ai ţării. Aca­de­mia, Biserica, Armata şi Casa Regală au pus împreună esenţele rare ale naţiunii. Ne-am cucerit independenţa pentru că am stat împreună. Am făcut Marea Unire pentru că am fost îm­preu­nă, am făcut o ţară modernă pentru că am fost împreună, am depăşit crize şi am câştigat războaie pentru că am fost împreună. Nu este nici un secret aici. Oamenii de calitate, profesioniştii nu divizează, nu separă, nu distrug. Profe­sioniştii inspiră, construiesc şi unesc. Aduc valoare breslei lor, aduc va­loare epocii şi ţării lor stând împreună.
După anul 1989, societatea româ­nească, slăbită, începea să-şi mani­fes­te instinctul binelui. S-au restructurat uniuni de creaţie, s-au organizat pe prin­cipiul libertăţii sindicate şi pa­tro­nate, s-au refăcut Camere de comerţ, Bursele de valori şi mărfuri, s-a dat frâu liber spiritului civic şi iniţia­tivei per­sonale. Din păcate, dispreţul faţă de instituţii şi valori şi umilinţa, frica, sărăcia instalate timp de patruzeci de ani au inhibat sensul, importanţa, criteriul profesionalismului. Societatea românească a părut impermeabilă la bine. În mai toate domeniile publice ale anului 2009 găsim încă destui nea­veniţi, oameni incapabili de cons­truc­ţie, egoişti şi lipsiţi de viziune. România de astăzi este liberă, dar nu este încă profesionistă.
Profesionistul uneşte, diletantul dez­bină. Prin­cipala problemă a societăţii româneşti informate, demo­cra­tice, libere şi din ce în ce mai prospere este amatorismul care conta­minează cu dezbinare.
În fiecare dintre domeniile vieţii româneşti este urgentă nevoie de seriozitate, etică şi pricepere. De meş­teşug, artă şi ştiinţă. De capacitatea de a face bine un lucru, de a stăpâni propria îndeletnicire. Profesionalism înseamnă lucru de calitate, spirit de răspundere, altruism, respect, grija de a forma ucenici, iubirea de profesie, dedicaţie şi dorinţa de a avansa în cunoaştere.
Profesioniştii români din diverse domenii, cei care există, au nevoie să fie în primele rânduri ale domeniilor lor de activitate, protejaţi, încurajaţi, pen­tru a da puterea exemplului personal şi pentru a fi stăpâni pe destinul propriu­lui lor domeniu. Pentru ca expertiza lor, cuvântul lor să atârne greu în deciziile ţării. Ei sunt “aristocraţia” vremurilor de­mocratice, reprezentanţii meritului şi ai predictibilităţii. Profesioniştii din toate domeniile au nevoie să vor­bească pe o singură voce, să se manifeste de pe o platformă comună. Pentru că au o misiune comună, aceea de a duce mai departe ţara, de a-i oferi perspectivă şi viitor.
Societatea românească înţelege din ce în ce mai bine că patriotismul are o măsură precisă şi obligatorie în dezvoltarea infrastructurilor sociale; că etalonul etic, moral şi profesionist al guvernării este tot atât de necesar ca reprezentarea parlamentară şi alege­rile libere; că puterea exemplului perso­nal este tot atât de valoroasă ca şi prosperitatea; că legitimitatea dată de voturi nu înlocuieşte mândria şi încre­derea; că inteligenţa societăţii civile nu ţine loc de generozitate şi că abilitatea politică nu poate suplini loialitatea.
Temeinicia profesionalismului şi a instituţiilor reprezintă un element structural tot atât de necesar societăţii româneşti pe cât este cel politic, construit în armonie şi complemen­ta­ritate cu acesta.
Profesionalismul este o condiţie a generaţiei noastre pentru a pune umărul la statornicia României. Profe­sio­niştii, chiar cei fără putere politică sau răspunderi administrative, au o vocaţie naturală de leadership.
Peste tot în Europa, unde sistemul democraţiilor liberale funcţionează performant şi coerent de şase decenii încoa­ce, se caută soluţii pentru administrarea schimbărilor dramatice care au loc în societate, pentru a opri degradarea substanţei puterii publice, pentru a face faţă lipsei de gene­rozitate, de entuziasm şi de respon­sabilitate.
În România, deşi de aproape două­zeci de ani încoace încercăm să conso­lidăm instituţiile de­mo­cratice, sistemul a depins mereu, prea mult, de com­por­tamentul şi de acţiunile indi­vizilor, de multe ori nepo­triviţi cu locul pe care îl ocupau.
Mercantilismul şi superficialitatea au adus mediocritate în spaţiul public, au ins­talat modele fal­se, cu grave con­se­cinţe sociale.
Instituţia trebuie să fie mai impor­tantă decât omul, iar noi am îndeplinit rar acest criteriu. Doar cu această precau­ţie a sistemului pu­tem împie­dica devierile pe care demo­craţia, ca instrument, nu le poate evita. Dacă ne uităm la România ultimelor două decenii, vom realiza măsura în care a lipsit profesionalismul, deşi perfor­man­ţa democratică a fost într-o evoluţie continuă.
Lumea de astăzi este într-o puternică stare de disconfort identitar, iar Europa, deşi bine administrată, este campioană în acest sens. Se pot administra politic instituţiile publice. Nu se pot însă administra politic dem­nitatea, încrederea, entuziasmul, mân­dria şi afecţiunea. Ele pot fi inspirate, servite doar cu instrumentele profe­sio­nalismului, în toate domeniile vieţii româneşti.
Împlinirile lui Carol I rămân în istorie nu fiindcă au fost monarhice, ci fiindcă au fost fondatoare de stat mo­dern, vizionare şi aducătoare de statornicie. Ele au validat profe­sio­na­lismul, ca element structural al socie­tăţii româneşti.
România europeană, folosind fără complexe de inferioritate aceste valori, va fi o ţară mai puternică, pragmatică şi capabilă să înfrunte timpuri ce nu se anunţă nici liniştite şi nici paşnice.
Au trecut douăzeci de ani de la că­derea comunismului, o naţiune întrea­gă a trăit speranţa libertăţii, şi-a dorit progresul şi a aşteptat împlinirea unui vis de mai bine. Unii au numit acest moment o revoluţie. Dar modul în care ne-am privit instituţiile şi în care ne-am comportat unii cu alţii ne-au aruncat într-un cerc vicios la nivelul societăţii şi al fiecărei surse de progres efectiv. Nu am pus mai deloc omul potrivit la locul potrivit. Nu am servit instituţiile, ci ni le-am aservit. Acest an, de criză econo­mică globală şi naţională, pregăteşte şanse pentru o adevărată schimbare, pentru o altfel de Românie. Iar răspun­surile pe care le căutăm de douăzeci de ani sunt acum la îndemâna şi în faţa noastră.

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 65
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress