Home » Politică internă » Parchetul în România

Parchetul în România

Nota redacţiei: Acest articol a fost publicat în numărul 27, în iulie 2005. S-a schimbat ceva?

În pragul aderării la Uniunea Europeană, unul dintre capitolele cu probleme deosebite a rămas justiţia. În acest domeniu, problema principală, alături de cea a independenţei reale a judecătorilor, o reprezintă sistemul concret de organizare şi de funcţionare a Parchetelor.

Într-o societate democratică, ma­gistraţii ce funcţionează în cadrul Parchetelor trebuie să înde­plinească unele condiţii foarte stric­te, scopul lor primordial fiind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor. Acesta este motivul pentru care atât Uniunea Europeană, cât şi Consiliul Europei insis­tă foarte mult pe calitatea acti­vităţii Parchetelor în ţările candidate la aderare.

Statutul procurorilor şi modul lor de acţiune

Dacă în alte domenii de activitate condiţiile europene au fost îndeplinite, în ceea ce priveşte statutul procurorilor şi modul de acţiune al acestora mai sunt multe lucruri de făcut. Această situaţie de fapt se datorează trenării nepermise a reformelor în domeniul justiţiei după decembrie 1989.
Deşi la nivel legislativ, formal, acti­vitatea procurorilor a fost reorganizată substanţial, la nivelul practic, al acti­vităţii concrete în procesul penal, sunt foarte multe lucruri care nu s-au schimbat deloc în ultimii 15 ani. Acest tip de gândire şi de acţiune, pe care-l vom exemplifica mai jos, este mult mai apropiat de scopurile pentru care, în 1952, a fost înfiinţată Procuratura comunistă decât de principiile statului de drept în care drepturile funda­men­tale ale omului sunt primordiale faţă de interesele etatice.
Procuratura, instituţie de sorginte sovietică, a fost înfiinţată prin Legea nr. 6 din 1952, fiind una dintre princi­pa­lele arme ale puterii comuniste utili­za­te în vederea aservirii totale a societăţii ro­mâ­neşti. Această instituţie era mult diferită de Parchetele de inspiraţie franceză care existaseră până atunci în sistemul de drept penal românesc. Rolul acestei noi instituţii, preluată din experienţa sovietică, nu era de a îndeplini funcţia inchizitorială în socie­tate, cu respectarea strictă a dreptu­ri­lor fundamentale, a normelor de procedură, ci era menită în principal să fie utilizată ca instrument de presiune împotriva opozanţilor regimului.
Pentru îndeplinirea acestui scop, noua instituţie a puterii totalitare nu trebuia să se “împiedice” în nici un fel în norme de procedură imperative, ci trebuia să dispună de putere cvasi-absolută în toate fazele procesului penal. Timp de 40 de ani, Procuratura şi-a îndeplinit cu succes rolul de mai sus prin instituirea unor practici arbi­tra­re care, treptat, au influenţat menta­litatea şi modul de acţiune al majo­rităţii participanţilor la procesul penal.
S-a ajuns astfel ca, în multe situaţii, cel care dădea de fapt soluţia în proces să fie procurorul, şi nu judecătorul, instan­ţele de judecată devenind anexe ale Procuraturii. Spre exemplu, soluţiile de achitare au devenit rarisime, com­pa­rativ cu statele democratice unde în aproximativ jumătate din cazurile trimise în judecată de către Parchete judecătorii dau soluţii de achitare.
Problema principală a sistemului ju­ridic român este că şi după decem­brie 1989, în ciuda schimbării, uneori radicale a legislaţiei, mentalitatea descrisă mai sus, indusă nu numai pro­curorilor, ci şi judecătorilor şi celor­lalţi participanţi la procesul penal, nu s-a schim­bat decât foarte puţin. Nu ne referim aici la normele legale care în genere sunt cel mai uşor de schimbat, ci la aplicarea lor în practică, la des­fă­şurarea concretă a procesului penal.

Perpetuarea mentalităţii totalitare

Mai jos vom da pe scurt numai câteva exemple de perpetuare a mentalităţii specifice unui stat totalitar în cadrul societăţii româneşti de azi:
– Arma principală pe care o avea la îndemână procurorul pentru a face pre­siuni asupra persoanelor cercetate era posibilitatea de a lua măsura arestării preventive. În statele democratice acest lucru nu îl putea face decât un magistrat care se bucura de inde­pen­denţă, iar nu unul subordonat ierarhic, aşa cum este procurorul în România. Cu toate acestea, în ciuda avertis­men­telor Consiliului Europei şi chiar a semnalelor certe date de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului (hotă­rârea pronunţată încă din 1998 în cazul Vasilescu), România a menţinut timp de aproape 14 ani această pre­ro­gativă nedemocratică a procurorilor. Abia în anul 2003, sub presiunea exer­ci­tată de instanţa europeană, prin condamnarea statului român în mod expres pe acest aspect, autorităţile au decis cu greu să dea prerogativa luării măsurii arestării preventive în com­pe­tenţa judecătorului. Cu toate acestea, şi în prezent, în marea majoritate a cazurilor, propunerile de arestare fă­cute de Parchet sunt admise de judecători din obedienţă, fiind foarte rare cazurile de respingere a acestora;
– În aceeaşi ordine de idei, propu­nerile de prelungire a arestării preven­tive făcute în faza de urmărire penală sunt admise fără ca în cauză să existe probe certe că lăsarea în libertate a inculpatului ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică, aşa cum cere expres Codul de procedură penală. Aceste propuneri sunt admise în ciuda nerespectării uneori flagrante a condiţiilor legale, cum ar fi termenul în care trebuie făcută o astfel de cerere de prelungire;
– Dar maniera abuzivă de a acţiona a Parchetului, nesancţionată în nici un fel de instanţele de judecată, nu se opreşte la problematica arestării pre­ventive. În unele cazuri, chiar dacă textele de lege sunt în conformitate cu cerinţele unei societăţi deschise, ele sunt golite de conţinut de practica nelegală a Parchetelor, practică ce este confirmată din servilism de către ins­tanţele de judecată. Un exemplu eloc­vent îl constituie problema formu­la­relor pe care se iau declaraţii în faza de urmărire penală. Astfel, până la 1 ianuarie 2004, Codul de procedură penală nu impunea ca aceste formulare pe care se iau astfel de declaraţii să fie evidenţiate în vreun fel, ceea ce ducea de multe ori la abuzuri din partea procurorilor, care nu depu­neau la dosarul cauzei toate decla­raţiile, ci numai pe cele în defavoarea sau în favoarea inculpatului, în funcţie de interesul urmărit. Pentru a pune capăt acestor practici nelegale, legiui­torul, prin modificarea Codului de proce­dură penală, a impus, începând cu 1 ianuarie 2004, ca aceste de­claraţii să fie luate pe formulare cu regim special, a căror evidenţă se ţine separat. Cu toate acestea, textul de lege nu este aplicat, în cvasitotalitatea cazurilor declaraţiile fiind în continuare luate pe formulare obişnuite. În plus, instanţele de judecată, deşi ar trebui să anuleze sau să înlăture astfel de declaraţii, luate cu încălcarea expresă a legii, le confirmă şi le utilizează în procesul penal;
– Un alt aspect îl reprezintă încăl­carea dreptului la apărare. Din acest punct de vedere am dori să subliniem doar faptul că, în multe cazuri, dosarul de urmărire penală nu este pus la dispoziţia apărătorului decât înainte de trimiterea în judecată, invocându-se un pretins caracter secret al urmăririi pe­nale, deşi nicăieri în Codul de proce­dură penală nu scrie aşa ceva. Or, este evident că nu se poate face o apărare eficientă fără a se cunoaşte conţinutul dosarului de urmărire penală. În sta­te­le democratice, înainte de a se lua pri­ma declaraţie de inculpat, apără­to­rul este convocat la Parchet unde poate studia dosarul şi chiar poate obţine copii ale acestuia;
– Conform rolului pe care-l avea înainte de 1989 în sistemul totalitar, în Parchet predomina mentalitatea că el nu greşeşte niciodată şi că toţi cei tri­mişi în judecată trebuie condamnaţi. Astfel, sunt rarisime cazurile când un procuror de şedinţă cere achitarea. În plus, în mod absolut automat, atunci când instanţa pronunţa o soluţie de achitare, procurorul exercita calea de atac, fiind pasibil de tragere la răspundere dacă nu o făcea. În fapt, deşi legea prevede că procurorul trebuie să urmărească aflarea ade­vă­rului, în practică se urmăreşte obţine­rea cu orice preţ a condamnării celui tri­mis în judecată;
– Se adaugă la toate acestea me­dia­tizarea excesivă a proceselor, furni­za­rea de informaţii confidenţiale şi trun­chiate către presă pentru atra­gerea opiniei publice şi efectuării de presiuni asupra judecătorilor în scopul luării măsurilor propuse de Parchet. Toate acestea duc la încălcarea drep­turilor fundamentale ale inculpaţilor, în special a prezumpţiei de nevinovăţie ca­re în România a devenit o formă lip­sită de conţinut.
Acestea sunt numai câteva exem­ple ale felului în care s-a perpetuat mentalitatea totalitară în instituţiile ce înfăptuiesc justiţia în România. Nu ar fi posibile aceste abuzuri dacă instanţele de judecată şi-ar îndeplini rolul de garant al statului de drept şi ar san­cţiona abuzurile Parchetului. În loc să facă acest lucru, ele le confirmă, dând dovadă de o mare reţinere. Această atitudine este oarecum explicabilă atât prin modul de formare al judecătorilor, cât şi prin modul de accedere la fun­cţie. Ei urmează aceeaşi specializare ca procurorii, Institutul Naţional al Magistraturii, iar cea mai mare parte a judecătorilor de la secţiile penale sunt foşti procurori.

Publicat în : Politica interna  de la numărul 65
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress