Home » Idei contemporane » Relaţia tradiţionalism-progresism în România antebelică

Relaţia tradiţionalism-progresism în România antebelică

Concepţia conservatoare este aceea care precizează că progresul real şi durabil nu se poate face prin salturi, ci ca urmare a unei legături armonioase dintre trecut şi prezent. Ca urmare, tradiţia este filonul fundamental al conservatorismului.

Tradiţia reprezintă, în sensul său iniţial, tot ceea ce ne vine din vremuri trecute: obiceiuri, mentalităţi, credinţe, instituţii, practici etc. Tradiţia este, deci, o cutumă; legi­timitatea sa se sprijină pe respon­sa­bilitatea trecutului, autoritatea eter­nului ieri, adică a obiceiurilor consfi­n­ţite şi validate de timp şi de obiceiul înrădăcinat de a le respecta. Tradiţia repre­zintă valoarea acordată de gene­raţiile prezente moştenirii de la gene­ra­ţiile trecute. Tradiţia asigură perpe­tua­rea societăţilor de-a lungul timpului. Fără tradiţie societăţiile uma­ne s-ar dezin­tegra. Tradiţia nu este o simplă imi­taţie. Nici o societate nu ar putea să supravieţuiască fără să adap­teze credinţele, obiceiurile, moravurile trans­mise de trecut, din generaţie în generaţie, la realităţile prezente. Aceas­ta înseamnă că tradiţia ar putea să fie reinterpretată de generaţiile prezente fără a altera prea mult fondul intim al tradiţiei. Societăţiile moderne au avut şi au tendinţa să minimalizeze importanţa tradiţiilor, acordând un rol foarte important inovaţiei şi imedia­tului. Tradiţiile sunt asociate, în mod eronat, superstiţiilor şi iraţionalităţilor; se vorbeşte de asocierea antitetică: tradiţie-progres.
Tradiţionalismul este acel compor­tament care este opus iniţial oricărei reforme, rezistenţa la introducerea noului, comportament cunoscut şi sub denumirea de “conservatorism natu­ral”. Tradiţionaliştii consideră tradiţia ca fiind fundamentul ordinii sociale şi morale, aceasta fiind în opoziţie cu speculaţiile raţionaliste şi analiza pragmatică.
Totuşi, între conservatorism şi tradiţionalism există diferenţe de conţinut. Au existat situaţii în care un individ, tradiţionalist în viaţa de zi cu zi, dar înregimentat politic în cadrul unei formaţiuni conservatoare, să acţioneze în funcţie de programul politic al partidului din care face parte, chiar dacă unele politici din respectivul program aveau conotaţii moderniste.
Fazele dezvoltării socio-economice la români s-au redus la intervale foarte scurte de timp, a fost un ritm precipitat de dezvoltare; s-au creat pe de o parte instituţii moderne care dădeau spe­ran­ţe pentru viitor, pe de altă parte au existat situaţii de incompatibilitate între ceea ce se importa din afară şi situaţia din interior. În ţările pe care politicienii liberali le vroiau modele de urmat în procesul de modernizare al României, fazele dezvoltării capitaliste duraseră sute de ani, aceste faze se succedaseră la intervale mari de timp, dând timp astfel structurilor eco­nomice să se maturizeze, iar societăţii să se adapteze. Astfel se puteau adap­ta cu timpul mentalităţiile şi psih­o­logia colectivă la realităţiile vremii.
Modernizarea României a fost laitmotivul politicii interne din cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX. Efectul progre­sului atât de mult dorit de liberali (cu orice preţ) era conceput prin moder­nizare.
Etimologic, cuvântul “modern” pro­vine din limba latină şi înseamnă “recent, chiar acum”. Modern înseam­nă ceea ce aparţine epocii actuale, ce aparţine de prezent şi de trecutul apropiat. Modern este ceea ce este nou, recent, ce corespunde stadiului actual al progresului. Modern se defineşte prin opoziţie cu tradiţia.
Modernismul este o atitudine demitizantă, refractară convenţiilor şi dogmelor. Este modern ceea ce este conform cu modul nou de existenţă, mod care a ieşit în faţă, în comparaţie cu modelele vechi, tradiţionale. Noţiu­nea de modern exprimă conştiinţa unei vieţi noi, superioare celei anterioare. Modernitatea desemnează o perioadă istorică şi ansamblul elementelor care o caracterizează. Modernitatea a fost abordată de toate domeniile de activitate din viaţa cotidiană. În plan politic, modernitatea se impune prin crearea unor regimuri care să dife­renţieze particularul de public, limitarea şi controlul puterii politice prin tendinţa de omogenizare şi accesul mulţimilor în viaţa politică. În religie, modernitatea se traduce prin laicizare. În domeniul economic şi tehnic, modernitatea se caracterizează prin efortul de a introduce în producţie şi în comerţ tehnologii noi, acestea din urmă fiind rezultatul progresului ştiin­ţific. În domeniul artelor, moder­ni­tatea este o tendinţă întâlnită începând cu sfârşitul secolului XIX caracterizată prin exacerbarea modernului şi respin­gerea tradiţionalului, prin proclamarea exclusivistă a unor noi principii ale creaţiei. A moderniza presupune, deci, a adapta (fără o analiză prea consis­tentă) o structură sau un element la condiţiile prezentului. Modernizarea anulează valoarea dovedită de trece­rea prin sita timpului a tradiţiilor.
Nebazându-se pe experienţa trecutului, modernistul încearcă să substituie tradiţia cu noutatea, valorile vechi, dar autentice, cu posibilele valori. Modernitatea şi tradiţia sunt două noţiuni antinomice chiar dacă Eugen Lovinescu vede o  integrare a tradiţiilor într-o formulă estetică sincronă cu spiritul timpului.
Cine confundă progresul cu modernitatea dă dovadă de o analiză intelectuală rudimentară. Ca să se ajungă la progresul autentic trebuie să se ţină cont de legile tradiţiei. Pro­gresul autentic este punctul de inter­secţie al avantajelor materiale aduse de inovaţie cu valoarea dată de experienţă a tradiţiilor. Progresul este dat de intersecţia a două forţe care se echilibrează: forţa de conservare, exprimată de ansamblul credinţelor şi tradiţilor, şi forţa de expansiune, de transformare evolutivă şi de adaptare la necesităţile timpului. În schimb, modernitatea este antitradiţională prin definiţie, ea este efectul dorinţei necum­pătate de progres.
Aşa cum liberalii îşi trag esenţa concepţiilor lor politice prin trimitere la progres, conservatorii analizează evoluţia structurilor sociale, politice, economice şi culturale prin raportarea la tradiţie.
Conservatorii români vroiau să armonizeze fondul  tradiţional de existenţă cu formele civilizaţiei occidentale.
Reprezentanţii gândirii conser­va­toare româneşti se pronunţau pentru un progres lent şi fără salturi în concordanţă cu fondul tradiţional specific poporului român. Noul nu trebuie introdus doar de dragul faptului că e nou şi venit dinspre Apus, el trebuie să fie şi necesar şi posibil de introdus.
Conservatorii români constatau ruptura pe care o poate provoca progresul prin salturi, considerau ca fiind o imposibilitate ca acesta să producă valoare şi calitate. Deşi toţi conservatorii merg pe mâna progre­sului măsurat, criterile de analiză ale acestuia diferă însă. Dacă pentru un mare proprietar funciar, cum este cazul lui Gheorghe Grigore Cantacuzino, progresul măsurat însemna posibili­tatea de a-şi păstra un timp cât mai îndelungat imensele sale proprietăţi, pentru Mihai Eminescu sau pentru Constantin Rădulescu-Motru scopul este păstrarea identităţii proprii a civilizaţiei şi etnicităţii poporului român.
La începutul secolului XX, Titu Maiorescu constata: “adevăratul pro­gres al unei politici reale este scoa­terea la iveală şi elaborarea acelor idei care, într-o anumită ţară şi într-un anu­mit timp, sunt indicate de împrejurările de fapt şi trebuiesc aduse la îndeplinire, în ordinea treptată a urgenţei şi a importanţei lor în timpul apreciabil al generaţiei în care se produc”. Deci calitatea cere în primul rând  cumpătare şi echilibru, altfel se ajunge, după exprimarea lui Edmund Burke referindu-se la revoluţionarii francezi, să dărâmi o casă care necesită reparaţii posibil de realizat şi să te apuci să construieşti o alta fără să ai materialul necesar şi nici măcar o idee  despre construirea unei case.
Gândirea conservatoare este do­minată de prudenţă şi cumpătare aşa cum o sintetizează Barbu Catargiu prin fraza: ”Fiţi înţelepţi, fraţilor; răbdare, şi vor veni toate cu încetul”. O politică plauzibilă pentru viitor cere în primul rând cumpătare în conceperea şi punerea sa în aplicare; o încercare hazardată de a introduce şi aplica o politică ce, la nivel teoretic, ar putea însemna progres poate să se transfor­me la nivel practic în regres. Conser­vatorii vedeau în simţul măsurii, al cunoaşterii temeinice a realităţii şi posibilului o lege fundamentală care ar trebui aplicată în politică; nimic nu trebuie să se facă pripit, după cum se exprima Lascăr Catargiu: ”Dacă se poate, da, dar numai dacă se poate”. Conservatorii nu interziceau schim­ba­rea în sine, ci numai schimbarea inutilă şi inoportună, schimbare impusă nu de realitate, ci de proiectele unei imagi­naţii necontrolate. Modernitatea a tratat societatea ca instrument al unor planuri arbitrare. Societatea nu trebuie să fie un simplu instrument al voinţei, ea este o realitate complexă care nu se lasă uşor schimbată de ambiţii şi dorinţe nepotrivite cu datele problemei existente.

Continuare în numărul viitor

Publicat în : Idei contemporane  de la numărul 57
© 2010 REVISTA CADRAN POLITIC · RSS · Designed by Theme Junkie · Powered by WordPress